ดร.ปาลพล รอดลอยทุกข์
ประธาน บริหารสถาบันหมากรุกไทย ตักกะศิลาดินแดง

อาจารย์สุชาติ ชัยวิชิต
ผู้ฝึกสอน กีฬาหมากรุกไทยสถาบันหมากรุกไทย ตักกะศิลาดินแดง

อาจารย์เดชา เทพพุทรางกูร
ผู้ฝึกสอน กีฬาหมากรุกไทยสถาบันหมากรุกไทย ตักกะศิลาดินแดง

อาจารย์วรเทพ ทิมศรี
ผู้ฝึกสอน กีฬาหมากรุกไทยสถาบันหมากรุกไทย ตักกะศิลาดินแดง

ดร. ปาลพล รอดลอยทุกข์ เป็น ประธานชมรมตักกะศิลาดินแดง และ ผู้บริหารสถาบันหมากรุกตักกะศิลาดินแดง ในวันนี้มีความยินดีที่จะได้เล่าถึงปณิธาน วิสัยทรรศน์และ ประวัติความเป็นมาของสถาบัน เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่เราจะเปิดการทำการของโรงเรียนหมากรุกตักกะศิลาดินแดงในวันที่ 24ธันวาคม 2560 สำหรับความเป็นมาของชมรมหมากรุกตักกะศิลาดินแดง แท้จริงแล้วเราเริ่มต้นจาก ชมรมหมากรุกดินแดงหรือซุ้มดินแดง มานานกว่า 40ปี ในยุคนั้นเป็นยุคที่ อาจารย์หมอสุรินทร์ (สุรินทร์ รัตนวิจิตร) ปรมาจารย์หมากรุกที่เป็นอาจารย์หมากรุกของพวกเราหลายคน ได้ก่อตั้งซุ้มนี้ขึ้นมา และหลังจากนั้น ช่วง20ปีที่ผ่านมา ซุ้มหมากรุกดินแดงก็ได้ผลิตนักหมากรุกที่มีฝีมือมากมาย ซึ่งเรียกว่าเป็นสายตรงของดินแดง และสร้างรูปแบบของม้าโยงขวาที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศไทย บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับดินแดงมากมาย ก็ประกอบด้วย เซียนป่อง (อาจารย์ สุชาติ ชัยวิชิต) นอกจากนั้น ก็มีที่มาเรียนรู้กับพวกเรามีทั้งยอดเซียนและสุดยอดเซียน 

สำหรับในส่วนที่ผมได้เข้ามาดูแลในช่วง 10กว่าปีที่ผ่านมา สิ่งสำคัญคือ เราต้องการยกระดับ จากการเป็นซุ้มหมากรุก ให้กลายเป็นชมรมหมากรุก หลังจากนั้นปณิธานหรือวิสัยทัศน์ที่สอง คือการสร้างนักกีฬาที่เป็นรุ่นเด็กๆเยาวชน ที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับเด็กเยาวชนในประเทศชาติได้ ในปณิธานทั้งสองข้อนี้ในช่วง 10กว่าปีที่ผ่านมาเราก็ได้ทำผลงานพอสมควร จนชมรมหมากรุกดินแดงถูกยกระดับเป็นระดับชาติ ในช่วง1-2ปีที่ผ่านมา ก็เกิดความคิดริเริ่มที่จะเปลี่ยนชื่อของชมรมจากชมรมหมากรุกดินแดงให้เป็นชมรมหมากรุกตักกะศิลาดินแดง ซึ่งคำว่าตักกะศิลานั้นก็มีที่มาจากประเทศอินเดีย แปลว่าสถานศึกษาที่มีผู้รู้และผู้มีประสบการณ์สูงในหลายๆศาสตร์สอนอยู่ เพียงแต่ว่าที่แตกต่างนั้นคือ แทนที่เราจะต้องเข้าไปขวนขวายหาความรู้จากป่าจากเขาหรือเสาะแสวงหาจากครูที่อยู่ไกล เรานำองค์ความรู้เห่านั้นมาเผยแพร่ที่ใจกลางเมือง ก็คือที่ชมรมดินแดง ในช่วงเวลาครึ่งปีที่ผ่านมานี้ เราก็ได้ยกระดับจากชมรมหมากรุกตักกะศิลาดินแดงขึ้นมาเป็น สถาบันที่ใช้สอนหมากรุก เราเริ่มต้นจากหมากรุกไทยก่อน เราเน้นคำว่าสถาบันหมากรุกตักกะศิลาดินแดง ซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 
วัตถุประสงค์หลัก เรียกว่า 10กว่าปีที่เราสะสมองค์ความรู้เหล่านี้มา เราก็จะมีวัตถุประสงค์อยู่ 4-5ข้อ 

  • ข้อที่หนึ่ง เผยแพร่ความรู้ของหมากรุกไทย ให้เผยแพร่ออกไปจนถึงเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ หรือในบ้านใกล้เรือนเคียง หรือในต่างประเทศ ที่สามารถรับสัญญาณถ่ายทอดของเราได้ 
  • ข้อที่สอง ยกระดับของผู้ฝึกสอนที่สังกัดชมรมหมากรุกตักกะศิลาดินแดงให้มีความเป็นมืออาชีพ มีทำเนียบของผู้ฝึกสอนรวมทั้งผลงานของเขา ปรากฏในเว็บไซด์
  • ข้อที่สาม เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ ผ่านระบบ Live steaming ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ มหาวิทยาลัยเปิดหลายแห่งใช้อยู่ และมหาวิทยาลัยปิด รวมทั้งโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เป็นต้น เราก็ได้แนวคิดและหลักการลักษณะนี้มาน่าจะเป็นประโยชน์
  • ข้อถัดไป คือเรื่องของการจัดแข่งขันMini Tournament ภายในสถาบันตักกะศิลาของเราเอง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆเยาวชน มีโอกาสจะเข้ามาแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์ได้ และมาค้นคว้าหาข้อมูลตามที่ประกฎในหน้าเว็บไซด์และคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลตักกะศิลาดินแดงที่นี่
  • ข้อที่ห้า และเป็นประการสำคัญมาก คือเป็นเวทีหรือเป็นสถานที่สำหรับผู้ปกครองครู ผู้สนับสนุน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยากจะมาช่วยขับเคลื่อนผลักดันพัฒนาการของหมากรุกไทยให้เผยแพร่ออกไป ดังนั้น ผมจึงอยากขออนุญาตที่จะนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาและสิ่งที่จะเป็นไปที่จะพัฒนาต่อไปในรูปแบบของสถาบันหมากรุกตักกะศิลาดินแดงไว้เพียงนี้ครับ ขอบคุณครับ